Jótállási feltételek

ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Általános jótállási feltételek

1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, eredeti számlával vagy annak másolatával és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik.
2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a fogyasztó számára értékesítő Forgalmazó (eladó) neve és címe; a fogyasztási cikk típusa; megnevezése; sorozatszáma; kódszáma; a gyártó neve; a vásárlás vagy az üzembe helyezés napja.
3. A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni, „A jótállási igény bejelentése és érvényesítése” cím alatt írottak szerint.
4. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.
5. A termék cseréje az aktuális jogszabályoknak megfelelően történik.

A fogyasztó jogai

1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó termékekre érvényesek, a kötelező jótállás időtartama alatt.
2. A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 1 év. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
3. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási kötelezettség teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
4. Ha a fogyasztó sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 3. pontban foglaltak szerint – igényt, vagy ha a Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az 5. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a 3. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6. A Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
7. A tartozékok, kellékanyagok meghibásodása az egész termék cseréjére nem jogosít. Ezek meghibásodásakor az ezeket értékesítő Forgalmazónál cseregarancia érvényesíthető, egy az eredetivel azonos, vagy funkcióját és minőségét tekintve az eredetinek megfelelő (de azzal nem
feltétlenül azonos típusú) kellékanyagra, illetve kiegészítőre. Akkumulátorok esetén a jótállási idő a vásárlás dátumától számított 90 nap.
8. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.

A jótállási igény bejelentése és érvényesítése

A Jótállási igényeket a fogyasztó a Forgalmazóval szemben érvényesítheti, de a kijavítás és kicserélés iránti igény a jelen Jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál az adott termékek vonatkozásában közvetlenül is érvényesíthető.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

Nem tartoznak a jótállás körébe:

– a termékhez adott szoftverek, melyet a gyártó az alap meghajtó szoftveren kívül biztosít (pl. ingyenesen biztosított alkalmazói programok);
– a felhasználó termékével kapcsolatos üzembe helyezési, karbantartási, javítási, valamint szakértői munkálatok;
– a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:
(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
(b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;
(c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék vagy kellékanyag használata;
(d) a termék-specifikációtól eltérő üzemeltetés;
(e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen Jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el;
(f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.
2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez biztosított használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett.
3. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó Jótállási jegy érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék gyári száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve, ha ezeket a Gyártó vagy a Forgalmazó okozta.
4. A fenti okokból bekövetkező hibák esetében a javítás költsége a fogyasztót terheli, a jótállási idon belül is.
5. A termék tisztítása és karbantartása, valamint a kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállás körébe.

A Forgalmazó és a javítószolgálat Jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei

1. A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a Jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni. A Jótállási jegy helyes kitöltésének ellenőrzése a fogyasztó feladata, vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Jótállási jegyen, illetve a terméken szereplő adatok hiánya, vagy eltérése a Forgalmazó mulasztásának eredménye.
2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó vagy a javítószolgálat a Jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját; a hiba okát és a javítás módját; a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját; a jótállás – a kijavítás a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.